Menu Zamknij

Regulamin

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.aliasblekaut.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.aliasblekaut.pl działającego pod adresem www.sklep.aliasblekaut.pl jest Studio Nagrań Jakub Bartynowski, Kolonia Stella 18/7, 32-500 Chrzanów; NIP 6282284393, numer REGON 389895998.

2. Na każdy zakupiony u nas produkt klientowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru.

3. Wszystkie zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres: Studio Alias, ul. Kolonia Stella 18/7, 32-500 Chrzanów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@aliasblekaut.pl lub telefoniczny pod numer 784208785.

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów i dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) .

6. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)

7. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

8. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji lub po założeniu konta w Sklepie Internetowym. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.sklep.aliasblekaut.pl pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, takich jak podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.

9. Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 784208785. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, zapoznać się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

10. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

11. Firma Studio Nagrań Jakub Bartynowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Studio Nagrań Jakub Bartynowski.

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Studio Nagrań Jakub Bartynowski.

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

14. Klient nie może:

  • dostarczać i przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • zakłócać funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • podejmować działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

15. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.aliasblekaut.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki oraz rozmiarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez klienta towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

4. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

5. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.

6. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie danych firmy (w tym numeru NIP).

7. Aby Klient mógł sprawdzić swoje zamówienie musi wejść w zakładkę ”Koszyk”, znajdującą się w górnej części strony internetowej. Jeżeli Klient zmienił zdanie może w ten sposób usunąć niechciany Produkt. W celu finalizacji zamówienia Klient musi nacisnąć „Przejdź do płatności”.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.sklep.aliasblekaut.pl Studio Nagrań Jakub Bartynowski, Kolonia Stella 18/7, 32-500 Chrzanów; NIP 6282284393; REGON 389895998 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.aliasblekaut.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sklepu Internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia zarówno na terenie Polski jak i innych krajów.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD, Poczty Polskiej oraz InPost. Koszty dostawy dostępne są w zakładce Dostawa i Płatności. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

3. Czas realizacji przesyłki wynosi do 4 dni roboczych (chyba, że w opisie produktu jest podany inny okres np. w przypadku Przedsprzedaży/Preorderu), licząc od dnia potwierdzenia.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w Polskich Złotych i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • płatnością w systemie płatności elektronicznych AutoPay (na zaksięgowaną płatność sklep czeka 48h, w przypadku jej braku po tym czasie zamówienie zostaje anulowane)

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi otrzymane od Klienta płatności za zwracane Produkty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta nr konta, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie, np. wymiana na inny Produkt. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.

Zwracany Produkt prosimy odesłać na adres: Studio Alias, Kolonia Stella 18/7, 32-500 Chrzanów. Będą Państwo musieli ponieść jedynie bezpośrednie koszty odesłania rzeczy. Odsyłana rzecz nie może być używana, musi posiadać oryginalne metki, opakowanie oraz paragon lub fakturę.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Studio Nagrań Jakub Bartynowski, ul. Kolonia Stella 18/7 32-500 Chrzanów, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Studio Alias, Kolonia Stella 18/7, 32-500 Chrzanów, e-mail sklep@aliasblekaut.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo sklep@aliasblekaut.pl lub telefonicznie 784 208 785.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Studio Nagrań Jakub Bartynowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.